Najważniejszy jest cel, czyli o świadczeniu zdrowotnym


O znaczeniu pojęcia w systemie ochrony zdrowia

Pojęcie świadczenia zdrowotnego jest kluczowe z punktu widzenia prawa medycznego zarówno dla podmiotów udzielających tych świadczeń, jak również dla pacjentów. Działalność lecznicza, zgodnie z definicją ustawową, polega przede wszystkim na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dopiero w dalszej kolejności w ustawie o działalności leczniczej zostało wskazane, że działalność lecznicza może polegać również na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Z perspektywy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia świadczenie zdrowotne jest przedmiotem stosunku prawnego jaki łączy pacjenta i podmiot udzielający świadczeń. Można stwierdzić, iż jest treścią funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.
Znaczenie pojęcia świadczenia zdrowotnego przesądziło o tym, iż zagadnienie to wybrałam jako pierwsze do przedstawienia na moim blogu.

Czy istnieje lista świadczeń zdrowotnych?

W polskim systemie prawa medycznego nie znajdziemy zamkniętej listy określającej czynności, które będą stanowić świadczenie zdrowotne. Decydujący w przypadku kwalifikacji działań jako świadczenia zdrowotnego jest cel podejmowania czynności. Stosownie do ustawowej definicji, świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Świadczenie zdrowotne, a realizacja praw pacjenta


Z perspektywy pacjenta, uzyskanie świadczenia zdrowotnego stanowi realizację jego praw. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje, w jaki sposób powinny być udzielane świadczenia zdrowotne. Istotny jest aspekt jakości świadczenia zdrowotnego, które powinno być udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Z jakością udzielanego świadczenia zdrowotnego związany jest również obowiązek udzielenia tego świadczenia:

    • z należytą starannością,
    • przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
    • w warunkach odpowiadających określonym w przepisach prawa wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Ponadto, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny zobowiązane są do kierowania się zasadami etyki zawodowej.